Từ 27/9 Visa miễn chứng minh tài chính hầu hết các trường tại Úc!